Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen 28. april

Hver dag dør flere tusen mennesker som følge av yrkesskade eller arbeidsrelaterte sykdommer. Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen markeres hvert år for å understreke hvor viktig forebygging av ulykker og sykdommer på arbeidsplassen er.

Å sikre god helse og sikkerhet på arbeidsplassen er spesielt viktig for arbeiderne og deres nærmeste. Ivaretaking av ansatte er også en god økonomisk investering for arbeidsgiveren og samfunnet som helhet. Dette er fordi tapt arbeidstid, behandling, kompensasjon og rehabilitering av yrkesskader og -sykdommer koster verdenssamfunnet milliarder av kroner hvert år (Kilde: ILO).

Arbeidsrelaterte dødsfall i Norge 2022

28 arbeidstakere døde på jobb i 2022 i Norge. 25 av disse var norske statsborgere og alle var menn.
Det er tre næringer som peker seg ut når man ser på arbeidsskadedødsfallene i 2022. 21 av 28 arbeidsskadedødsfall skjedde i disse tre næringene, som er:
Bygge- og anleggsvirksomhet (8 arbeidsskadedødsfall)
Transport og lagring (7 arbeidsskadedødsfall)
Jordbruk (6 arbeidsskadedødsfall) (www.Arbeidstilsynet.no)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) på jobben

HMS er en fellesbetegnelse på arbeidet man gjør for å sikre og forbedre arbeidsmiljøet. Godt arbeidsmiljø handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. En positiv HMS-kultur bygger på inkludering gjennom meningsfull involvering av alle parter i virksomheten, og å sammen sette fokus på kontinuerlig forbedring av helse og sikkerhet på jobb. I virksomheter med tydelig HMS-fokus føler ansatte seg trygge når de melder fra om mulige risikofaktorer eller farer på arbeidsplassen, og ledelsen er proaktive i samarbeid med arbeidstakerne i søken etter gode, effektive og bærekraftige løsninger. Dette krever åpen kommunikasjon og gjensidig respekt.

Arbeid med HMS er lovpålagt og alle virksomheter som har arbeidstakere er underlagt krav om internkontroll. Internkontroll er en samling med systematisk tiltak som sørger for at en virksomhet arbeider i henhold til gjeldene krav. Hvilke krav som gjelder for din virksomhet, avhenger av hva virksomheten driver med. Omfanget av arbeidet med internkontrollen avhenger også av virksomhetens størrelse og arbeidsområde. 


Bedriftshelsetjenesten sin rolle i HMS arbeidet

Bedriftshelsetjeneste er en fagkyndig rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Tjenesten bistå arbeidsgiver og arbeidstakere med å følge opp arbeidsmiljøet i virksomheten og å skape sunne og trygge arbeidsplasser.