Det er vedtatt flere endringer i Arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 1/1-2024. Dette gjelder blant annet ordningen om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Fra 1/1-2024 skal det velges verneombud i alle virksomheter. Virksomhet med færre enn 5 ansatte kan velge en annen ordning. Begge parter i virksomheten må i så fall være enige om dette. Ved virksomheter med flere enn 10 arbeidstakere kan det velges flere verneombud.

Fra 1/1-2024 skal det i virksomheter hvor det jevnlig sysselsettes minst 30 arbeidstakere være arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalg skal opprettes også i virksomhet med mellom 10 og 30 arbeidstakere, når en av partene ved virksomheten krever det. Arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten skal være representert i utvalget.

For verneombud og medlemmer av Arbeidsmiljøutvalg er det krav om lovpålagt opplæring. Kurset «Grunnkurs i HMS» imøtekommer dette kravet.

Referanse: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2023-03-17-3


Start planleggingen nå slik at alt er på plass til 1/1-2024