Tjenesteoversikt

Systematisk HMS-arbeid

Systematisk HMS-arbeid er et lovkrav rettet mot alle bedrifter som sysselsetter ansatte, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviten i bedriften. Loven stiller krav både til hvordan HMS-arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte. I samarbeid med bedriften vil vi bistå med å utvikle et skreddersydd internkontrollsystem som imøtekommer myndighetskravene.

Helseoppfølging

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne gjennomgår helseundersøkelser. For andre typer arbeid er det krav om at arbeidstakerne får tilbud om helseundersøkelser. Hensikten er å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.

Helseattester

BHT SørVest utsteder en rekke helseattester og legeerklæringer. Det anbefales å bestille time i god tid da vi ikke har lege hver dag og det hender at enkelte ikke oppfyller kravene til helseattest.  Det kan da bli aktuelt med henvisning til spesialist for avklaring.

Ergonomi

Kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold. Foreslå tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer, for eksempel dataarbeidsplassen, logistikk, organisering av lager, håndtering av maskiner/utstyr, kontorlandskap, belysning, vibrasjoner.

Sykefraværsoppfølging

All erfaring og forskning viser at jo lengre et sykefravær varer, jo mindre er sannsynligheten for å komme tilbake i ordinært arbeid. Både virksomheten og ansatte er tjent med at sykefravær ikke blir unødig lange. Når det er medisinsk mulig, kan positiv kontakt med arbeidsplassen under sykefraværet motvirke pasifisering og resignasjon og bidra til å forkorte sykefraværet. Derfor er det viktig med tidlig oppfølging av sykmeldte.

Yrkeshygiene

Kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer som støv, gasser, støy, vibrasjoner, belysning, stråling og inneklima

Vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak

Bistand vedr. stoffkartotek, kjemikaliegjennomgang og virksomhetens rutiner innen fagområdet

Bistand vedr. planlegging og gjennomføring av endringer på arbeidsplassen som kan påvirke de ansattes arbeidsmiljø, f.eks. bygningsmessige endringer, endringer i maskiner, utstyr, arbeidsprosesser og kjemikaliebruk

Informasjon og opplæring i aktuelle tema innen fagområdet

Psykososialt arbeidsmiljø

Kartlegging og risikovurdering av psykososiale forhold, bistå i spørreundersøkelser, eller andre undersøkelser på gruppe/individ nivå. Bistå med konflikthåndtering, oppfølging av vold og truende hendelser, oppfølging ved mobbing og trakassering, krisehåndtering og debriefing/defusing.

Yrkesvaksinasjon

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere om det er risiko for at de ansatte kan utsettes for smittestoffer på jobb. Hvis det er en risiko skal arbeidsgiver sørge for forebyggende smitteverntiltak. For noen av sykdommene arbeidstakere kan utsettes for finnes det vaksiner. Arbeidsgiver skal i disse tilfellene sørge for at ansatte som trenger det får tilbud om vaksinasjon.

Formstøpte hørselvern/ørepropper

Vi tilbyr avstøpning av ører for formstøpte hørselvern til ulike formål. Dette kan være nyttig enten du jobber i industri, i barnehage, som musikklærer eller har andre arbeidsoppgaver der du trenger støydemping, men samtidig er avhengig av å kunne kommunisere på en god måte.  Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat derom du lurer på om dette er noe for deg.